Αρχική

«Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες »
«Master of Arts− MA in Public Relations and Marketing with New Technologies»
(ΦΕΚ 1282/11.04.2012, τ.Β΄)